STRONA GŁÓWNA
 Regulamin
 GCI na Mazowszu
 Informacje o GCI
 Ważne adresy
 Oferujemy
 • Regulamin
  Regulamin GCI w Szczutowie
  1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jego usług.
  2. Klienci korzystają z urządzeń GCI w godzinach ustalonych przez Wójta Gminy.
  3. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem sprawuje pracownik Gminnego Centrum Informacji w Szczutowie.
  4. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujacy się w GCI mogą być używane tylko podczas obecności pracowników GCI i pod ich nadzorem.
  5. Właczanie zasilanie systemów komputerowych przed rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączanie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków pracownika.
  6. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast pracownikowi GCI.
  7. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.
  8. Do konfigurowania komputerów znajdujących się w GCI upoważnieni są wyłącznie jego pracownicy.
  9. W przypadku korzystania z komputerów należy wykożystać jedynie oryginalne oprogramowanie zainstalowane w tych komputerach - zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania!
  10. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnic to z pracownikiem GCI i upewnić się co do praw autorskich danego programu, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.
  11. Za szkody wynikłe w przypadku nie zastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 10 i 11 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.
  12. Należy uzgadniać z instruktorami chęć przechowywania swoich plików prywatnych na dyskach komputerów GCI - niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie (nawet nieumyślne) danych użytkownkia.
  13. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.
  14. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.
  15. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy.
  16. Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do użądzeń elektrycznych.
  17. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachować ciszę i spokój.
  18. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.
  19. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.
  20. Osoba fizyczna lub prawna ma prawo do dowolnego korzystania z Internetu w ramach GCI.
  21. Konta e-mail i strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub obowiązującym prawem.
  22. Przy korzystaniu z Intrenetu zabrania się przeglądania stron o treści pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznanych za szkodliwe społecznie.
  23. Abonent nie może zamieszczać treści o tematyce erotycznej.
  24. Konto każdego abonenta zostaje zabezpieczone hasłem. Powinno być ono jednak w jak najkrótszym czasie od założenia zmienione. Ze względu na fakt, że hasło nie zabezpiecza w 100% tajności informacji na koncie, GCI nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych.
  25. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dl;a osoby, która się tego dopuściła!